เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2560 ณ งานประชุมผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับกฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ