การฝึกอบรม

การฝึกอบรมการ ติดตั้งแอร์บ้านแอร์ทั่วไปและแอร์โซล่าร์ไฮบริด